Algemene voorwaarden HNVI & Privacy-statement

Algemene voorwaarden Het Nederlands Veilinginstituut

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HNVI BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoogt 49 te loon op Zand, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna te noemen HNVI.

 • HNVI biedt de gebruiker van de website van HNVI de mogelijkheid via een internetveiling biedingen te doen op de kavels middels verkoop bij opbod.
 • Biedingen vinden plaats exclusief 17% opgeld en exclusief BTW ( in de meeste gevallen 21% ).
 • De veiling van een kavel wordt automatisch met vijf minuten verlengd indien er in de laatste drie minuten nog een bod heeft plaatsgevonden, net zolang totdat er in de laatste drie minuten niet meer wordt geboden.
  Let op: De kavelpagina's verversen elke 35 seconden en "mijn accountpagina" elke 20 seconden, overbiedingen komen hierdoor niet direct in beeld te staan maar pas na de refresh.
 • De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling berusten bij HNVI.
 • Een koper moet er rekening mee houden dat als hij eenmaal een bod heeft uitgebracht, dat bod door hem niet meer kan worden herroepen of ingetrokken. Een bod is dus onherroepelijk.
 • Het is mogelijk dat er een combinatiebod is uitgebracht bij HNVI op meerdere kavels tegelijkertijd. Indien dit bod de separate biedingen overtreft zal het combinatiebod worden aanvaard.
 • HNVI heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen, een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten, zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen, vergissingen van HNVI bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen, andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.
 • Het oordeel van HNVI omtrent alles dat tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.
 • De gebruiker kan op de website van HNVI een bieding doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. HNVI is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. HNVI is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.
 • De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Toegewezen kavels dienen verplicht op de afhaaldagen zoals vermeld per veiling op de website te worden afgehaald. Op andere dagen is dit niet toegestaan. Het versturen van kavels is niet mogelijk.
 • De koper krijgt na sluiting van de veiling per e-mail bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. HNVI heeft altijd het recht een kavel niet toe te wijzen of een bod niet te accepteren.
 • HNVI behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan vooraf vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing op onze website of server, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft HNVI het recht een veiling te verlengen.
 • Soms kan het zich bij een executieverkoop voordoen dat een rechter-commissaris of curator eerst nog toestemming moet geven voor het tot stand komen van een koopovereenkomst. 
 • Artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek is van toepassing op executieverkopen.
 • Het risico van de kavel(s) gaat over op de koper op het moment van toewijzing.
 • Pc's en servers worden verkocht exclusief licenties, software en besturingssysteem mits dit anders staat vermeld.
 • Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord te zijn met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.
 • De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. HNVI en/of opdrachtgever geven geen enkele vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper geven geen enkel recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. De koper wordt geacht het door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht. Hiervoor wordt veelal de mogelijkheid geboden op een georganiseerde kijkdag.
 • De koper heeft de verplichting om te zorgen dat het door hem uitgebrachte bod nadat de koopovereenkomst tot stand gekomen is maar uiterlijk 24 uur (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meerekenend) voorafgaand aan het begin van de afhaaldag is betaald, door bijschrijving op de rekening van HNVI zoals vermeld op de ontvangen factuur. Bij elke veiling staat op de website aangegeven wanneer de goederen dienen te worden afgehaald. Die dag is de afhaaldag. Indien girale bedragen niet tijdig als bovenstaand beschreven zijn ontvangen dient de factuur op de afhaaldag contant of per pinbetaling voldaan te worden. Pinnen is op de afhaallocatie veelal mogelijk. Koper dient zich vooraf te vergewissen van de mogelijkheid tot pinnen op locatie.
 • Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet of niet geheel nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de kavels of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is het HNVI vrij de betreffende zaken aan een ander te gunnen. Koper blijft verplicht tot betaling van de koopprijs voortvloeiend uit de koopovereenkomst. HNVI is niet meer verplicht tot levering van de onderhavige zaken in deze. Voor koper is er sprake van een boete ter hoogte van het bedrag van de koopovereenkomst op grond van niet nakoming van de verplichtingen van koper uit de koopovereenkomst. HNVI heeft geen aanvullende verplichting uit onderhavige koopovereenkomst.
 • HNVI kan besluiten om, uit hoofde van het voorgaande punt, rekening houdend met de gunning van zaken aan een ander dan koper, op grond van het niet nakomen door koper van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst, enkel het opgeld en eventuele bijkomende kosten door te belasten aan koper, dit te verhogen met € 20 administratiekosten en met omzetbelasting. 
 • Koper dient op de daarvoor door HNVI vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen. De Koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum en binnen de tijd als op de website vermeld. HNVI kan bepalen dat bepaalde kavels pas na aflevering van andere kavels kunnen worden opgehaald.
 • Indien ten aanzien van de kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehouden, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende kavel(s) voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.
 • Koper vrijwaart HNVI / opdrachtgever tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de koopovereenkomst.
 • HNVI sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst en het gebruik van de website tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HNVI. Meer in het bijzonder aanvaardt HNVI in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  • handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;de
  • onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
  • het niet voldoen van de zaken aan de specificaties zoals vermeld op de website;
  • het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  • fouten in de software van de website en/of het achterliggende systeem.
 • HNVI is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van HNVI in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijk) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.
 • Bij het inschakelen van derden zal HNVI steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. HNVI en opdrachtgever zijn voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 • Een ieder die op kijkdagen of bij de afhaaldag gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van HNVI personeel op te volgen. HNVI en opdrachtgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich mee brengt.
 • Ophalen van goederen is volledig voor rekening en risico van koper. Koper dient zelf zorg te dragen voor de juiste gereedschappen en transportmiddelen voor demontage. Koper is eveneens aansprakelijk voor het aanbrengen van schade aan goederen van koper of goederen van derden ten tijde van de demontage en transport.
 • Medewerkers van HNVI kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebreken aan goederen die onder begeleiding van medewerkers van HNVI schade oplopen tijdens demontage.
Op deze Algemene voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing. De koopovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan in verband met de Koopovereenkomst en welke daaruit mochten voortvloeien zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Tilburg.
Van deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van HNVI is vastgelegd.
HNVI behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door HNVI. De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan deze en onze specifieke veilingcondities is uitgesloten.

Privacy-stament

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door HNVI BV.
 1. Wie zijn de ontvangers?

De persoonsgegevens die wij verwerken, zullen gedeeld worden door HNVI op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking en afhankelijk van de wettelijke bepalingen:

 1. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan HNVI mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens, die verzameld worden door HNVI kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard.

- Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.

- vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 1. Hoe gebruiken we cookies?

 ‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies en andere technologieën gebruiken om bepaalde gegevens te verzamelen welke het doel nuttigen.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kunt al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

HNVI BV
De Hoogt 49
5175 AX  Loon op Zand

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegeven
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Verklarende woordenlijst:
 • Website: de websites www.hnvi.nl, www.nederlandsveilinginstituut.nl, www.hetnederlandsveilinginstituut.nl, www.hnvi.eu, www.nederlandsveilinginstituut.com, www.hetnederlandsveilinginstituut.com.
 • Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd.
 • Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met 16% opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.
 • Bod: elk door een gebruiker in een veiling voor een kavel geboden bedrag.
 • Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.
 • Veiling: de door HNVI georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.
 • Koper: de gebruiker aan wie het kavel is toegewezen.
 • Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper.
 • Aflevering: de feitelijke levering van het kavel aan de koper of aan diens gemachtigde op de vooraf vastgestelde afhaallocatie.
 • Veilingvoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 • Veilingcondities: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene voorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de website van HNVI.
 • Toewijzing: de verklaring van HNVI dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.