Veilingcondities HNVI

 1. De vermelde goederen worden verkocht ,gezien of niet gezien, in de staat waarin zij zich bevinden, zonder enige actie of rafactie, aan de hoogst biedende op het sluitingstijdstip tenzij er speciale voorwaarden inzake de toewijzing zijn gesteld.
 2. Alle goederen worden verkocht zonder enige garantie ook indien en als de aard, hoeveelheid en/of benaming niet conform zijn met hetgeen op de kavellijst is vermeld
 3. De veiling geschiedt bij opbod volgens de volgorde op de kavellijsten vermeld.
 4. HNVI behoudt zich het recht voor kavels te splitsen en/of samen te voegen zonder dat hierop enig beroep kan worden gedaan.
 5. De toewijzing geschiedt binnen 2 dagen na het sluitingstijdstip van de veiling via internet, rekening houdend met eventueel vooraf gestelde bijzondere voorwaarden.
 6. Het opgeld bedraagt 17% (zegge: zeventien procent) exclusief btw tenzij anders staat vermeld. Over het totaalbedrag zal nog verschuldigde BTW worden berekend
 7. De kopers mogen niet over de goederen beschikken alvorens zij geheel zijn betaald.
 8. Betalingen dienen te geschieden door overschrijving op rekeningnummer NL21 RABO 0127 5544 83 t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden HNVI.nl of per pinbetaling / in contanten vóór de afhaling van de goederen.
 9. Vanaf de toewijzing liggen de goederen voor rekening en risico van de koper en dienen te worden afgehaald en verwijderd op: datum en locatie van de betreffende veiling zoals vermeld op de website, waarbij eventuele schade, door de koper veroorzaakt bij de verwijdering van de goederen, op hem kan worden verhaald. Gereedschappen voor eventuele demontage van goederen dienen door koper zelf te worden verzorgd.
 10. Goederenafgifte is op de daarvoor aangewezen locatie
 11. De koper wordt geacht voor zich zelf te hebben gekocht ook al beweert een derde de koper te zijn.
 12. De koper, bij toewijzing als hoogst biedende bepaald, blijft gebonden aan zijn aankoop en verplicht zich tevens de goederen binnen de daarvoor gestelde termijn op te halen en/of te verwijderen tenzij hieromtrent een op schrift gestelde afwijkende overeenkomst is gemaakt.
 13. Indien en als de koper zijn gekochte goederen niet tijdig heeft opgehaald behoudt HNVI zich het recht voor de goederen ten laste van de koper te verkopen en/of weg te laten halen waarbij de schade op hem zal worden verhaald zonder dat de koper enige aanspraak zal kunnen maken op een eventuele meeropbrengst.
 14. HNVI heeft het recht om het bod van een eventuele koper te weigeren zonder opgave van redenen.
 15. HNVI heeft het recht om vergissingen te herstellen of kavels te verwijderen zonder dat hierop enig beroep kan worden gedaan.
 16. Op de bezichtigings- en afhaaldagen zijn de bezoekers ter plaatse aanwezig op eigen risico en verantwoording.
 17. Kopers zijn verplicht de BTW te betalen. De BTW, betaald door niet EU kopers, zal mits het door de koper voor de afhaaldag is aangegeven, door HNVI worden terugbetaald indien de bewijsstukken van uitvoer van de op de veiling gekochte goederen binnen 10 dagen na afhaling van deze goederen worden voorgelegd.
 18. Op de veilingen gehouden door HNVI is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing